Nõmme Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja: Tallinna Linnavalitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 09.01.2013, 44

Nõmme Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2012 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Nõmme Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Nõmme Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

(2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on:
1) eesti keeles Nõmme Kultuurikeskus;
2) inglise keeles Nõmme Cultural Center;
3) vene keeles Культурный центр Нымме.

(3) Kultuurikeskus asub Tallinnas. Kultuurikeskuse aadress on Turu plats 2, 11614 Tallinn.

(4) Kultuurikeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Kultuurikeskusel on oma sümbol.

(5) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3. Tegevusvaldkond ja teenused

(1) Kultuurikeskuse tegevusvaldkond on Nõmme linnaosa elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine ja kultuuri- ning huvitegevuse korraldamine.

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
1) kultuuritegevuse korraldamine;
2) rahvakultuuri ja seltsitegevuse arendamine;
3) taidluse arendamine ja huviringiteenuse korraldamine.

(3) Kultuurikeskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4. Vara, vahendid ja eelarve

(1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

(2) Kultuurikeskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kultuurikeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Kultuurikeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Linnaosa vanem kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5. Juhtimine

(1) Kultuurikeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Kultuurikeskuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

(3) Kultuurikeskuse direktor:
1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust kultuurikeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
5) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
6) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
8) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
11) kehtestab kultuurikeskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
12) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
13) korraldab kultuurikeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

(4) Kultuurikeskuse direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6. Aruandlus ja kontroll

(1) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kultuurikeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

(2) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(3) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral aga linnaosa valitsusele.

(3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2002 määrus nr 80 „Nõmme Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär