Nõmme Kultuurikeskuse I korruse äriruumi üürile andmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemused ja üürilepingu sõlmimise tingimused

Nõmme Kultuurikeskuse I korruse äriruumi üürile andmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemused ja üürilepingu sõlmimise tingimused

Viimati muudetud 16.06.2020

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ § 5 lg 1 punkt 5, § 37 lg 1 ja 4, § 44, § 45 lg 1, § 49, Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määruse nr 28 „Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad“ § 1 lg 4, Nõmme linnaosa vanema 4. mai 2020 korralduse nr T-26-1/20/4, tulemuste hindamise komisjoni 27. mail 2020 toimunud koosoleku protokollis toodud ettepaneku alusel ning Nõmme linnaosa vanema 11.06.2020 korralduse nr T-26-1/20/7 alusel

  1. Tunnistati avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks suurima pakkumise esitaja OÜ Pagaripoisid (registrikood 10381865).
  2. Nõmme Kultuurikeskus (registrikood 75016036) sõlmib äriruumi üürileping OÜ-ga Pagaripoisid (registrikood 10381865) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi kasutusotstarve – kohviku pidamine;

2.2 äriruumi üürihind – 13,50 €/m2 (lisandub käibemaks);

2.3 äriruumi pind 60,3 m2;

2.4 äriruumi üürilepingu tähtaeg – viis (5) aastat;

2.5 äriruumi üürnik on kohustatud iga kuu viimaseks kuupäevaks vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele tasuma arvel näidatud pangakontole üüri, äriruumiga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning kõik kasutatava äriruumi eest tasumisele kuuluvad maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

2.6 äriruumi üürile andmise eritingimusteks on:

2.6.1 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;

2.6.2 üürnik kohustub eelnevalt kooskõlastama kõik tehtavad parendustööd üürileandjaga;

2.6.3 kui äriruumi kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.6.4 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6.5 äriruumi üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.6.6 äriruumid on kohvikuna avatud Nõmme Kultuurikeskuse lahtioleku ajal, muul ajal kooskõlastatult Nõmme Kultuurikeskusega;

2.7 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

2.8 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. OÜ-l Pagaripoisid on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui OÜ Pagaripoisid ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.