NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Isikuandmete vastutav töötleja: Nõmme Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus), aadress Turu plats 2, Tallinn; telefon: 6770 890; e-mail post@nommekultuur.ee

  1. Annan kultuurikeskusele nõusoleku koguda oma isikuandmeid (nimi, e-mail, tel) järgmistel eesmärkidel:

Andmete  kogumise eesmärk on COVID-19 juhtumi korral isiku teavitamine ning COVID-19 epideemia leviku jälgimine.

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

  1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek.

  1. Isiku õigused

2.1. Nõusoleku tagasivõtmine

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb isikul esitada kultuurikeskusele avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

2.2.1. Isikul on õigus saada kultuurikeskuselt kõiki andmeid, mida kultuurikeskus tema kohta nõusoleku alusel töötleb.

2.2.2. Kultuurikeskus parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid isiku taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil post@nommekultuur.ee

2.2.3. Kultuurikeskus vastab kõigile isiku õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui isiku pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on kultuurikeskusel õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

  1. Andmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Kultuurikeskus on kohustatud avaldama isiku isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud juhtudel.

3.2. Kultuurikeskus avaldab isikuandmeid Terviseametile viimase küsimisel epideemia ja selle leviku jälgimiseks.

  1. Andmete säilitamine

4.1. Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitatakse 2 kuud pärast nõusoleku andmist või nõusoleku tagasivõtmiseni.

4.2. Nõusolekut säilitatakse 2 kuud andmete töötlemise lõpetamisest.

  1. Turvalisus

5.1. Kogutud andmetele pääsevad ligi kultuurikeskuse poolt määratud isikud.

5.2. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on isikul võimalik pöörduda kultuurikeskuse poole e-posti aadressil post@nommekultuur.ee

  1. Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.